Algemene voorwaarden


Hardware, standaard software en diensten

De volgende clausules zijn bedoeld om de voorwaarden te bepalen waaronder ARKANCE SYSTEMS goederen of diensten levert in het kader van een contract of bestelling. De onderhavige voorwaarden sluiten de toepassing van eventuele aankoopvoorwaarden van de klant uit, ongeacht de clausules in de handelsdocumenten van de klant. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig blijkt te zijn ten aanzien van een geldende rechtsregel of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, wordt zij geacht niet geschreven te zijn, zonder dat dit tot nietigheid van de bestelling of het contract leidt, noch de geldigheid van de andere bepalingen verandert.

1.         PRIJS

1.1. De prijzen vermeld in een door ARKANCE SYSTEMS meegedeelde prijslijst of prijsvoorstel zijn exclusief BTW en luiden in Euro. Facturen worden opgemaakt en betaald in de valuta van het prijsvoorstel.

1.2. De prijzen zijn vast en niet herroepbaar op voorwaarde dat de bestelling ARKANCE SYSTEMS bereikt vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van 30 dagen die op het prijsvoorstel of de prijslijst vermeld staat.

1.3. De prijzen en tarieven worden verhoogd met de belastingen die gelden op het moment van het producerende evenement.

1.4. Prijzen en tarieven zijn exclusief onkosten. Reis- en verblijfkosten worden in rekening gebracht tegen de werkelijk verantwoorde kosten. Andere bijkomende kosten, waaronder porto-, installatie-, aansluitings- en opstartkosten, worden extra gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.         BESTELLINGEN

2.1. Bestellingen moeten ondertekend en gedateerd per e-mail naar ARKANCE SYSTEMS gestuurd worden.

3.         LEVERTERMIJN

3.1. Onder “levering” wordt verstaan de fysieke overhandiging van de goederen aan de klant of zijn vertegenwoordiger of de verrichting van de dienst.

3.2. Levertijden worden bij wijze van indicatie gegeven. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op enige vergoeding.

4.         OVERDRACHT VAN RISICO

4.1. Niettegenstaande een clausule van eigendomsvoorbehoud reizen de goederen voor risico van de koper, die alle risico’s op zich neemt.

4.2. De goederen worden naar de bedrijfsruimten van de verkoper overgebracht zodra het laden is voltooid van het vervoermiddel voor de goederen waartoe hij zich heeft verbonden, tenzij verhaal wordt genomen op de vervoerder.

4.3. Zodra de af te halen goederen uit de eigen magazijnen van de verkoper beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt als de afhaling door de koper wordt uitgesteld.

4.4. De koper is verplicht bij aflevering de geleverde goederen te controleren en eventuele voorbehouden bij de vervoerder te maken in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door artikel L 133-3 van het nieuwe Wetboek van Koophandel en ARKANCE SYSTEMS hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Verzuim om binnen de voorgeschreven termijnen en in de voorgeschreven vorm een met redenen omkleed voorbehoud te maken, en/of verzuim om ARKANCE SYSTEMS daarvan schriftelijk in kennis te stellen, maakt elke volgende vordering onontvankelijk.

5.         BETAALVOORWAARDEN

5.1. Tenzij anders overeengekomen, worden facturen door ARKANCE SYSTEMS uitgegeven bij levering of nadat de dienst is verleend.

5.2. Bij gebreke van een specifieke vermelding zijn facturen betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum op het hoofdkantoor van de onderneming, netto en zonder korting.

5.3. Wet nr. 2008-776 van 4 augustus, in het Staatsblad gepubliceerd op 5 augustus 2008, bekend als de “Wet op de modernisering van de economie” (LME), stelt een nieuw kader voor betalingstermijnen in. Deze LME wet wijzigt artikel L 441-6 van het Wetboek van Koophandel en bepaalt dat: “de tussen de partijen overeengekomen termijn om de verschuldigde bedragen te vereffenen niet langer mag zijn dan vijfenveertig dagen eind van de maand of zestig dagen netto vanaf de datum van uitgifte van de factuur. Je dossier wordt door onze financiële afdeling gevalideerd, inclusief een verzoek om uitstaande bedragen. De bestelling wordt pas vrijgegeven en aanvaard na financiële validatie. In geval van weigering van een financiële garantie, valideert ARKANCE SYSTEMS de bestelling onder de voorwaarden van een overschrijving van 50% op het moment van de bestelling en de ontvangst van een wissel op 30 dagen netto op het moment van de bestelling.

6.        VERZUIM VAN BETALING

6.1. Onverminderd schadevergoeding leidt de niet-betaling van een factuur op de vervaldag tot de onmiddellijke opschorting van de levering en de annulering van de bestelling na een ingebrekestelling per aangetekende brief die 8 dagen zonder resultaat is gebleven, waarbij de voorschotten eigendom van ARKANCE SYSTEMS blijven. Bij niet-betaling vervalt ook de termijn en worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

6.2. ARKANCE SYSTEMS behoudt zich het recht voor de verkochte goederen volledig in eigendom te houden tot volledige betaling is geschied en kan ze weer in bezit nemen.

6.3. Elk bedrag dat op de vervaldag niet betaald is, brengt, zonder dat een aanmaning nodig is, onmiddellijk rente op ten belope van anderhalf maal de wettelijke rentevoet die geldt op de dag van facturering, onverminderd schadevergoeding.

7.         EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De koper van een softwareproduct wordt er nooit eigenaar van. Hij wordt slechts de houder van een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor zijn eigen behoeften.

7.2. Dit recht vervalt automatisch en brengt de onmiddellijke teruggave van het medium met zich mee in geval van niet-betaling van de betreffende factuur na een ingebrekestelling per aangetekende brief die 8 dagen zonder resultaat is gebleven. Elk gebruik dat in strijd is met dit artikel, vormt een misdrijf van namaak.

7.3. In overeenstemming met de wet van 12 mei 1980 blijven de goederen eigendom van ARKANCE SYSTEMS tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen. De koper die de goederen onder zich heeft, draagt persoonlijk alle risico’s en beschouwt ze als bij hem in bewaring gegeven en verzekert ze rechtsgeldig tegen alle schade.

8.         ONTVANGST

8.1. De aanvaarding van de hardware en/of software vloeit voort uit de vaststelling dat ze in overeenstemming zijn met de technische specificaties die door de fabrikant en/of de uitgever gepubliceerd zijn.

8.2. De conformiteit wordt geacht te zijn vastgesteld als de klant binnen 5 dagen na levering geen gemotiveerd voorbehoud per aangetekende brief aan ARKANCE SYSTEMS heeft gemaakt, niettegenstaande de bepalingen van artikel 4.2. van deze voorwaarden. Voor diensten geldt de overhandiging van de werkopdracht als aanvaarding van de conformiteit van het werk, tenzij de klant een met redenen omkleed tegenadvies geeft, dat binnen 8 dagen na deze overhandiging schriftelijk meegedeeld wordt.

9.        GELEVERDE DIENSTEN

9.1. ARKANCE SYSTEMS verricht de diensten van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, behalve op feestdagen. In geval van interventie op het terrein van de klant, zorgt de klant voor vrije toegang tot het personeel van ARKANCE SYSTEMS. Bij elke interventie door ARKANCE SYSTEMS moet een vertegenwoordiger van de klant aanwezig zijn. De klant verschaft ARKANCE SYSTEMS alle elementen die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, omvatten de diensten niet het reconstrueren van bestanden of gegevens die om welke reden dan ook vernietigd of gewijzigd zijn. Ook upgrades of correcties die het gevolg zijn van wettelijke of reglementaire veranderingen die de goederen of diensten of het gebruik ervan beïnvloeden, zijn uitgesloten.

10.      TERUGGAVE VAN GOEDEREN

10.1. Zonder zijn schriftelijke toestemming mogen geen goederen aan ARKANCE SYSTEMS worden geretourneerd, en eventuele transport- en herstockeringskosten zijn voor rekening van de koper.

11.      AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

11.1. De garantie van goederen die door ARKANCE SYSTEMS verdeeld of in de handel gebracht worden, is die welke eventueel door de fabrikant ervan verleend wordt.

11.2. De garantie geldt niet voor gebreken of schade die in het bijzonder het gevolg zijn – van de installatie door de klant van software of een interface op computerproducten zonder de schriftelijke toestemming van ARKANCE SYSTEMS,

11.3. een verbinding met een softwareproduct of met producten van derden of door de klant geleverde producten,

11.4. Een storing (storing, fout, incompatibiliteit, …) in de gebruikersomgeving,

11.5. een wijziging die niet door ARKANCE SYSTEMS is goedgekeurd, verkeerd gebruik van de goederen, of onjuist of gebrekkig onderhoud door de klant,

11.6. het op enig moment niet voldoen aan de omgevings- of voedingsspecificaties.

11.7 Wat de niet-professionele consument betreft, sluit deze garantie de wettelijke garantie van verborgen gebreken niet uit, wanneer die verplicht van toepassing is.

11.8. ARKANCE SYSTEMS voert zijn verplichtingen uit volgens de regels van het vak en is gebonden aan een middelenverbintenis. Het is aan de klant om de schuld van ARKANCE SYSTEMS te bewijzen. Indien ARKANCE SYSTEMS aansprakelijk wordt gesteld, zal de aan ARKANCE SYSTEMS verschuldigde schadevergoeding niet meer bedragen dan, bij uitdrukkelijke overeenkomst, de prijs die de klant betaalde voor de software, hardware of dienst die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid. In geen geval kan ARKANCE SYSTEMS aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of immateriële schade, waaronder schade aan gegevens, bedrijfsschade, commercieel verlies, of van welke andere aard ook. De klant wordt erop gewezen dat het zijn verantwoordelijkheid is de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zijn eigen gegevens te beschermen.

11.9. Wegens de complexiteit van computertechnologie garandeert ARKANCE SYSTEMS niet dat de werking van de geleverde goederen en diensten ononderbroken of foutloos zal zijn.

11.10. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven echter onderworpen aan de geldigheidsvoorwaarden van het algemeen recht.

12.      RECHT VAN REPRODUCTIE

12.1. Onverminderd de auteursrechten die de software en de documentatie ervan kunnen beschermen, zal de klant niet zelf of via derden

  • de software geheel of gedeeltelijk te reproduceren, behalve een enkele reservekopie voor operationele veiligheid, en/of de documentatie, op welke manier en in welke vorm dan ook.
  • de software en/of de documentatie in een andere taal te vertalen of te transcriberen of ze aan te passen.

13.      SPECIALE VOORSCHRIFTEN

13.1. Wegens hun technische bijzonderheden kunnen voor bepaalde goederen vooraf door de overheid speciale vergunningen of licenties voor invoer, uitvoer en/of gebruik worden verleend. In dat geval verbindt de klant zich ertoe de formaliteiten te vervullen die nodig zijn om deze vergunningen of licenties te verkrijgen (in het bijzonder voorafgaande toestemming van de fabrikant, de overheidsinstanties, de autoriteiten van het land van oorsprong en/of het land van invoer).

13.2. ARKANCE SYSTEMS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van voorschriften en/of het niet verkrijgen van toestemmingen of vergunningen.

13.3. ARKANCE SYSTEMS deelt de klant mee dat voor de levering, het gebruik, de uitvoer naar bepaalde landen, of de wederuitvoer, en/of de intracommunautaire overdracht van goederen waarin cryptologische middelen zijn verwerkt, de toestemming van de autoriteiten vereist is. Deze machtigingen kunnen beperkt en/of tijdelijk zijn. Ze kunnen worden ingetrokken door de autoriteiten die ze hebben afgegeven, onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid.

14.       OVERMACHT

14.1. ARKANCE SYSTEMS wordt ontheven van elke aansprakelijkheid in geval van overmacht of om een andere reden die buiten haar macht ligt. Gebeurtenissen of voorvallen buiten de wil van de onderneming, zoals overstroming, stroomuitval, brand, … evenals stakingen binnen of buiten de onderneming, blokkering van vervoermiddelen, blokkering van telecommunicatie, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan of stopzetting van de fabricage of uitgave van standaard hardware en software en veranderingen van wettelijke of regelgevende aard die de geleverde goederen of diensten of het gebruik ervan kunnen beïnvloeden, worden als overmacht beschouwd.

14.2. Als de gevolgen van overmacht langer dan drie maanden aanhouden, hebben beide partijen het recht de bestelling waarvan de levering vertraagd of verhinderd is, te beëindigen.

15.      TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSGEBIED

15.1. Zowel deze algemene voorwaarden als de handelingen die er het gevolg van zullen zijn, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

15.2. Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden of met de handelingen die daarvan het gevolg zullen zijn, wordt uitdrukkelijk bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van ARKANCE SYSTEMS.

16.      VERPLICHTING TOT NIET-WERVING VAN PERSONEEL

16.1. De klant zal zich onthouden van het direct of indirect in dienst nemen of hebben van huidige of toekomstige werknemers van de dienstverlener of diens onderaannemers.

16.2. Deze clausule is van toepassing ongeacht de specialisatie van de werknemer, ook in geval van colportage op eigen initiatief van de werknemer.

16.3. Deze clausule is van kracht tijdens de uitvoering van dit contract en tot twee jaar na de beëindiging ervan.

17.      GELDIGHEID VAN HET AANBOD (voor Autodesk software)

17.1. Dit aanbod is geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van afgifte.