GDPR Privacy Policy


Het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers wordt geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR (General Data Protection Regulation). Sinds vrijdag 25 mei 2018 moet elke organisatie kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelt en hoe de data gebruikt en beveiligd worden.

GDPR Privacy Policy

ARKANCE SYSTEMS BENELUX, statutair gevestigd te Moortelstraat 27, 9160 Lokeren (hierna: ‘Onderneming’ of ‘Wij’), handelend als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, wil u graag informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens, door middel van deze website (hierna: ‘Website’) en het gebruik van de bijbehorende diensten zoals de blog, het forum (hierna: ‘Diensten’), worden verwerkt (d.w.z. verzamelen, gebruiken en delen), in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder: (i) Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming; (ii) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: ‘AVG’), welke in werking is getreden op 25 mei 2018; en (iii) elke andere normatieve wetgeving, regeling, verordening of bepaling welke is aangenomen door een daartoe bevoegde nationale of Europese toezichthoudende autoriteit (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht’). De Onderneming is een onderdeel van GROUPE MONNOYEUR, een Franse ondernemingsgroep waarvan de moedermaatschappij is gevestigd te rue Charles Michels 117– 93200 Saint-Denis Frankrijk.

1. Wat is de reikwijdte van dit beleid?

De Onderneming verwerkt uw persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, de ‘betrokkene’ genoemd) via de Website en voor het gebruik van de Diensten, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit beleid (‘GDPR Privacy Policy’). Deze GDPR Privacy Policy, evenals het Cookie Beleid, hier beschikbaar, heeft betrekking op alle gebruikers, met inbegrip van degenen die gebruik maken van de Website en de Diensten zonder te zijn geregistreerd of geabonneerd op een specifieke dienst (hierna gezamenlijk te noemen: (‘Gebruikers’).

2. Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen we?

De Onderneming verzamelt (1) persoonsgegevens welke u bewust aan de Onderneming heeft verstrekt en (2) persoonsgegevens met betrekking tot de toegang en het gebruik van de Website en Diensten. Meer specifiek, verzamelt de Onderneming de volgende informatie:

 • Persoonsgegevens welke u bewust aan de Onderneming heeft verstrekt. De Onderneming verzamelt uw persoonsgegevens (bijv. voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.) wanneer u een verzoek indient via een online formulier op de Website of wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
 • Navigatiegegevens. Wanneer u de Website of de diensten bezoekt en gebruikt, verzamelt de Onderneming mogelijk informatie over deze bezoeken. Om bijvoorbeeld uw verbinding met de Website of diensten tot stand te brengen, ontvangen onze servers informatie over uw computer, apparaat en browser en leggen deze vast, welke informatie onder meer het IP-adres, het browsertype en andere informatie over computersoftware of -hardware kan bevatten. Als u de Website of de diensten bezoekt vanaf een mobiele telefoon of een ander apparaat, verzamelt de Onderneming mogelijk de unieke identificatiecode van het apparaat, locatiegegevens en andere identificerende informatie over dat apparaat. Informatie kan ook worden verzameld via cookies en andere volgtechnologieën (zoals browsercookies, retargeting cookies, gebruikersstatistieken, webbakens en Adobe Flash-technologieën etc.). Deze technologieën worden mogelijk eveneens gebruikt om informatie over uw gebruik van de Website of diensten te verzamelen en op te slaan, zoals de pagina’s die u heeft bezocht, de online inhoud die u heeft bekeken, de zoekopdrachten die u heeft uitgevoerd en de advertenties die u heeft gezien. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Cookie Policy.
 • Diensten van derde partijen. Diensten zijn mogelijk gelinkt aan websites die zijn gepubliceerd door derde partijen die niet aan de Onderneming zijn gelieerd, welke mogelijk advertenties, online inhoud en functies, spellen, nieuwsbrieven, prijsvragen of sweepstakes, of applicaties ontwikkelt door derde partijen bevatten. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop dergelijke externe partijen omgaan met uw privacy en persoonsgegevens. Zodra u de Diensten of de Website verlaat of u op een advertentie klikt, is het uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke GDPR Privacy Policy van de externe dienst te raadplegen.

3. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • Om u in staat te stellen de Website en Diensten te gebruiken.
 • Om onze diensten en de functionaliteit daarvan te evalueren en te verbeteren.
 • Om uw gebruikerservaring van onze Website en Diensten te verbeteren.
 • Om u te voorzien van klantenservice en om te reageren op uw vragen.
 • Om de belangen van het bedrijf te dienen. in bepaalde gevallen kan de Onderneming uw persoonsgegevens verstrekken, onder meer indien de Onderneming te goeder trouw meent dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is om: (i) de rechten, privacy, veiligheid, beveiliging of eigendom van de Onderneming of haar werknemers, vertegenwoordigers en opdrachtnemers te beschermen uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van de uitvoering van onze overeenkomsten en algemene voorwaarden). (ii) de veiligheid, privacy en beveiliging van de Gebruikers of het publiek te beschermen. (iii) te beschermen tegen fraude of doeleinden van risicomanagement.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (inclusief verplichtingen met betrekking tot de Diensten en consumenteninformatie), of om te voldoen aan verzoeken van publieke- en overheidsinstellingen.
 • Om u goederen en/of diensten te leveren op basis van een contract.
 • Behoudens uw toestemming, om berichten van commerciële aard en/of onze nieuwsbrief aan u te sturen per email en om uw persoonsgegevens te delen met onze betrouwbare zakelijke partners, waaronder andere entiteiten van GROUPE MONNOYEUR, om hen in staat te stellen berichten van commerciële aard aan u te sturen per email.

4.  Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • De verwerkingsdoeleinden uit paragraaf 3 (a) tot en met paragraaf 3 (e) en paragraaf 3 (g) van deze GDPR Privacy Policy zijn in beginsel gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke de Website te exploiteren, de verzoeken van Gebruikers te beantwoorden en de dienstverlening uit te voeren. Ter uitzondering: indien u verbinding maakt met een persoonlijk account/het klantgedeelte van de Website, in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening met de Onderneming, is de persoonsgegevensverwerking gebaseerd op uw overeenkomst met de Onderneming.
 • Het doel van verwerking zoals uiteengezet in paragraaf 3 (punt 6.) van deze GDPR Privacy Policy is gebaseerd op toepasselijke wettelijke verplichtingen die op de verwerkingsverantwoordelijke rusten.
 • Het doel van de verwerking zoals uiteengezet in paragraaf 3 (punt 8.) van deze GDPR Privacy Policy is waar nodig gebaseerd op uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Hoe lang worden cookies op uw apparaat opgeslagen?

De Onderneming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel uit paragraaf 3 waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden bewaard:

 • Gedurende de termijn die strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de Website, de Diensten of voor de behoeften van de Onderneming en gedurende een maximale termijn van drie jaar vanaf de datum van verzameling van de persoonsgegevens indien geen sprake is van een overeenkomst met de Onderneming voor marketingdoeleinden.
 • Indien sprake is van het sluiten van een overeenkomst of de uitvoering van een bestelling, in het kader van de Diensten of anderszins, gedurende de gehele duur van de contractuele relatie, waarna de persoonsgegevens in tijdelijke archieven worden bewaard gedurende een periode gelijk aan de mogelijke garantieperiode waaraan de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn wordt toegevoegd (in de meeste gevallen twee jaar en, indien van toepassing, maximaal zeven jaar voor naleving van de toepasselijke belastingwetgeving).
 • Voor gegevens die door de Onderneming worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gedurende de tijd die nodig is om die wettelijke verplichtingen uit te voeren.
 • Voor e-mailmarketingactiviteiten en nieuwsbrief per e-mail, drie jaar vanaf uw laatste contact met het bedrijf.
 • Tot de intrekking van uw toestemming, in het geval van gegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt.
 • Gedurende een termijn van zes maanden vanaf de implementatie/creatie in het geval van cookies.

6. Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zowel handmatig als geautomatiseerde verwerkt en zijn beveiligd met passende beveiligingsmaatregelen. Hoewel de Onderneming passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de persoonsgegevens tegen diefstal, verlies, ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging te beschermen, kan de Onderneming niet garanderen dat de persoonsgegevens tegen alle bestaande IT-risico’s zijn beschermd.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

In het kader van de verwerkingsdoeleinden, zoals beschreven in paragraaf 3 van deze GDPR Privacy Policy, worden uw persoonsgegevens binnen de Onderneming intern gedeeld met de klantenservice, de marketing/commerciële afdeling en de communicatieafdeling.

De Onderneming verstrekt uw persoonsgegevens mogelijk aan de volgende ontvangers:

 • Andere entiteiten van GROUPE MONNOYEUR
 • Derde dienstverleners, opdrachtnemers (d.w.z. IT-dienstverleners, dienstverleners gerelateerd aan de diensten – ter illustratie en zonder dat deze lijst limitatief is, deskundigen, consultants en advocaten, ondernemingen die betrokken zijn bij mogelijke fusies, splitsingen of andere transformaties).
 • Bevoegde nationale autoriteiten: om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en ook aan elke administratieve of rechtelijke instantie welke mogelijk verzoekt om toegang tot uw persoonsgegevens in het kader van een eventuele controle of juridische procedure.
 • Vertrouwde zakelijke partners (d.w.z. om hen in staat te stellen u berichten van commerciële aard te sturen).

8. Worden uw persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van GROUPE MONNOYEUR en dienstverleners die namens haar optreden binnen de Europese Unie. Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EU.

9. Minderjarigen onder de 15 jaar 

De Website richt zich niet op en biedt geen Diensten aan personen onder de 15 jaar aan, eveneens verzamelt de Onderneming niet bewust persoonsgegevens van personen onder de 15 jaar of van minderjarigen in het algemeen.

10. Wat zijn de toepasselijke beveiligingsmaatregelen?

De Onderneming implementeert alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om een niveau van beveiliging van persoonsgegevens te garanderen dat is afgestemd op het risico, en meer specifiek, om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, beschadiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Hetzelfde beschermingsniveau wordt contractueel opgelegd door de Onderneming aan haar opdrachtnemers. Iedere werknemer van de Onderneming die in de uitoefening van zijn of haar functie toegang heeft tot uw persoonsgegevens, heeft zich ertoe verbonden deze persoonsgegevens op strikt vertrouwelijke wijze te bewaren.

11. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht, heeft u, afhankelijk van de situatie, het recht op toegang, rectificatie, wissing en overdraagbaarheid van uw persoonlijke data, het recht op beperking van de verwerking of het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt deze rechten uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@monnoyeur.com U wordt er echter op gewezen dat uw bezwaar tegen de gegevensverwerking in de praktijk mogelijk gevolgen heeft voor uw verzoek om informatie, registratie of gebruik van de Diensten op de Website. U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat sprake is van een inbreuk op de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’) welke in werking is getreden op 25 mei 2018.

12. Wijzigingen en updates

Het is mogelijk dat in deze GDPR Privacy Policy wijzigingen worden aangebracht, eventuele updates worden op deze webpagina geplaatst. Deze GDPR Privacy Policy is voor het laatste bijgewerkt op 19 maart 2021.

13. Functionaris Gegevensbescherming

De Onderneming heeft een Functionaris Gegevensbescherming (‘FG’) aangesteld, met wie u contact kunt opnemen indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten.

Contactgegevens van de FG: DPO Groupe Monnoyeur – 117 rue Charles Michels BP 169 – 93208 Saint-Denis Cedex 01 – Frankrijk.